http://investigate-research.sellfile.ir/prod-546489-اشتغال+نوین_وقت+خود+را+به+پول+تبدیل+کنید+درآمد+میلیونی+فقط+با+3+ساعات+کار+اینترنتی+در+خانه.html monthly http://investigate-research.sellfile.ir/prod-293600-ترجمه+مقاله+_+تحقیق+برروی+تأثیر+عوامل+امنیت+اطلاعات+سیستمهای+هتلداری+بر+قابلیت+اطمینان+آنها.html monthly http://investigate-research.sellfile.ir/prod-288826-پیشبرد+نوآوري+در+کشورهاي+در+حال+توسعه+بررسی+برنامه+هاي+توسعه+اقتصادي+در+ایران.html monthly http://investigate-research.sellfile.ir/prod-288753-ضرورت+بازنگری+در+فرآیند+آموزشهای+فنی+حرفه+ای+برای+تربیت+کارآفرین.html monthly http://investigate-research.sellfile.ir/prod-288748-موانع+کارآفرینی+زنان+در+ایران+با+تأکید+بر+ساختارهای+فرهنگی_اجتماعی.html monthly http://investigate-research.sellfile.ir/prod-288744-بررسی+رابطه+کارآفرینی+با+تیپ+هاي+شخصیت+افراد.html monthly http://investigate-research.sellfile.ir/prod-288742-ارتباط+بین+مهارت+هاي+کارآفرینانه+مدیران+و+اثربخشی+سازمانها.html monthly http://investigate-research.sellfile.ir/prod-288739-کارآفرینی+وتجاري+سازي+تحقیقات+دانشگاهی.html monthly http://investigate-research.sellfile.ir/prod-288736-تاثیر+آموزشکده+هاي+فنی+و+حرفه+اي+سما+در+کارآفرینی+دانشجویان.html monthly http://investigate-research.sellfile.ir/prod-288731-راه+کارهای+توسعه+کارآفرینی+در+آموزشکده+های+فنی+و+حرفه+ای.html monthly http://investigate-research.sellfile.ir/prod-288727-تأثیر+روشهاي+تدریس+دانشجومحور+و+اثر+آن+برآموزش+کارآفرینی.html monthly http://investigate-research.sellfile.ir/prod-288723-توسعه+کارآفرینی+در+گردشگری+برای+توسعه+پایدا.html monthly http://investigate-research.sellfile.ir/prod-288600-آموزش+کارآفرینی+در+دانشگاه+کارآفرین.html monthly http://investigate-research.sellfile.ir/prod-288594-توسعه+کارآفرینی+در+پرتو+سرمایه+فکري.html monthly http://investigate-research.sellfile.ir/prod-288589-راههای+توسعه+کارآفرینی+در+آموزشکده+های+فنی+و+حرفه+ای+سما.html monthly http://investigate-research.sellfile.ir/prod-288583-جایگاه+کارآفرینی+در+دانشگاه.html monthly http://investigate-research.sellfile.ir/prod-288577-نقش+دانشگاه+ها+در+کارآفرینی.html monthly http://investigate-research.sellfile.ir/prod-288568-مقاله+کارآفرینی+_+کارآفرینی+اجتماعی.html monthly http://investigate-research.sellfile.ir/prod-288563-موانع+و+مشکلات+کارآفرینی+در+آموزشکدههاي+فنی+و+حرفهاي+سما.html monthly http://investigate-research.sellfile.ir/prod-288550-کارآفرینی+دانشگاهی+و+نقش+آن+در+یک+اقتصاد+دانش+محور.html monthly http://investigate-research.sellfile.ir/prod-288546-کارآفرینی+جنبه+منفی+هم+دارد.html monthly http://investigate-research.sellfile.ir/prod-288538-نقش+دانشگاه+در+فرهنگ+و+آموزش+کارآفرینی+کشور.html monthly http://investigate-research.sellfile.ir/prod-288523-راه+های+تقویت+فرهنگ+کارآفرینی+_+انطباق+یافته+با+ظرفیتهای+منطقه+ای.html monthly http://investigate-research.sellfile.ir/prod-288494-اشتغال+پایدار+و+تعاونیهاي+کارآفرینانه.html monthly http://investigate-research.sellfile.ir/prod-288484-توسعه+صنعت+زمین+گردشگري+در+خوي+و+جایگاه+کارآفرینی+در+آن.html monthly http://investigate-research.sellfile.ir/prod-288470-بررسی+نقش+مولفههاي+آموزشی+تاثیرگذار+در+ارتقاي+توانمندي+کارآفرینی+دانشجویان.html monthly http://investigate-research.sellfile.ir/prod-288457-بررسی+نقش+مدیریت+آموزشی+درتوسعه+کارآفرینی+درآموزشکدههاي+فنی+وحرفهاي+سما.html monthly http://investigate-research.sellfile.ir/prod-288440-بررسی+تاثیر+برگزاري+دوره+هاي+کارآفرینی+بر+تقویت+خلاقیت+شرکت+کنندگان+دوره+ها+در+شهر+تبریز.html monthly http://investigate-research.sellfile.ir/prod-288437-آموزش+کارآفرینی+در+آموزشکده+هاي+سما.html monthly http://investigate-research.sellfile.ir/prod-288434-تبیین+نقش+پارك+علم+و+فناوري+براي+ایجاد+اشتغال+وکارآفرینی.html monthly http://investigate-research.sellfile.ir/prod-288432-نقش+مديريت+شهري+در+بسترسازي+براي+توسعه+كارآفريني.html monthly http://investigate-research.sellfile.ir/prod-288264-دانلود+مقاله+_+مقايسه+الگوهای+مختلف+تدوین+نقشه+راه+فن+آوری.html monthly http://investigate-research.sellfile.ir/prod-288233-مقاله+مدیریت+_+مدیریت+دانش+فن+نوآوري+چارچوبی+جدید+براي+مدیریت+یکپارچه+دانش،+فناوري+و+نوآوري.html monthly http://investigate-research.sellfile.ir/prod-287503-پایان+نامه+مدیریت+مالی_+بررسی+اثربخشی+دوره+آموزشی+بر+ارتقاء+عملکرد+شغلی+کارکنان+در+ارتباط+با+مشتریان.html monthly http://investigate-research.sellfile.ir/prod-287470-پایان+نامه+مدیریت+مالی+_+بررسی+تأثیر+سرمایه+فکری+بر+عملکرد+مالی+و+ارزش+شرکت+در+بورس+تهران.html monthly http://investigate-research.sellfile.ir/prod-286935-دانلود+پایان+نامه+_+بررسی+ارتباط+بین+متغیرهای+بازاریابی+استراتژیک+و+تاثیرآن+بر+ایجاد+مزیت+رقابتی+پایدار.html monthly http://investigate-research.sellfile.ir/prod-286925-پایان+نامه+مدیریت+_+ارزیابی+عوامل+موثر+بر+پذیرش+فرهنگ+فناوری+اطلاعات++در+شرکت+....html monthly http://investigate-research.sellfile.ir/prod-286682-دانلود+رقص+آذری+آقایان+_+مقدماتی،+فیلم.html monthly http://investigate-research.sellfile.ir/prod-286669-رابطه+میزان+آگاهی+شهروندان++از+حقوق+شهروندی+و+تاثیر+آن+بر+سبک+سلامت+زیست+محیطی.html monthly http://investigate-research.sellfile.ir/prod-286658-دانلود+پایاننامه+مدیریت+بازرگانی_پاورپوینت+_+تاثير+کيفيت+روابط+بر+وفاداري+مشتريان+در+محيط‌هاي+B2B.html monthly http://investigate-research.sellfile.ir/prod-286627-دانلود+پایاننامه+جامعه+شناسی؛+بی‌سازمانی+اجتماعی+و+بزهکاری+نوجوانان+پسر+شهر+کرمان.html monthly http://investigate-research.sellfile.ir/prod-286145-دانلود+فیلم+آموزش+نرم+افزار+Microsoft+Project+ام+اس+پراجکت.html monthly http://investigate-research.sellfile.ir/prod-285824-پایان+نامه+ارشد+مدیریت+_+پاورپوینت+_+بررسی+عوامل+تسهیل‌گر+و+موانع+توسعه‌ی+رفتار+صادرات+بازارمحور+EMO.html monthly http://investigate-research.sellfile.ir/prod-285802-ترجمه_پاورپوینت+آیا+بیشتر+بودن+همیشه+به+معنای+بهتر+بودن+است؟+مالکیت+خارجی+و+عملکرد+شرکت+در+چین.html monthly http://investigate-research.sellfile.ir/prod-285795-ترجمه+مقاله+_+تاثیر+قابلیت+بازاریابی+،+توانایی+عملیات+و+استراتژی+تنوع+بر+عملکرد.html monthly http://investigate-research.sellfile.ir/prod-285459-ترجمه+مقاله+_+نقش+همکاری+های+مشترک+واحدهای+بازاریابی+و+فروش+در+ایجاد+ارزش+برتر+مشتری.html monthly http://investigate-research.sellfile.ir/prod-284919-پاورپوینت+کتاب+مدیریت+_+استفان+پی+رابینز+انگلیسی،+اورجینال+_+19فصل.html monthly http://investigate-research.sellfile.ir/prod-284910-پاورپوینت+کتاب+مدیریت+رفتار+سازمانی_+استفان+پی+رابینز+انگلیسی،+اورجینال+_+18فصل.html monthly http://investigate-research.sellfile.ir/prod-284887-پاورپوینت+کتاب+مدیریت+بازاریابی_+فیلیپ+کاتلر+انگلیسی،+اورجینال+_+22فصل.html monthly http://investigate-research.sellfile.ir/prod-284868-خلاطه+کتاب+استراتژی+اقیانوس+آبی.html monthly http://investigate-research.sellfile.ir/prod-206799-ترجمه+_+تغییر+استراتژیک+فصل+4+از+کتاب+برنامه+ریزی+استراتژیک.html monthly http://investigate-research.sellfile.ir/cat-18638-ترجمه+مقاله.html monthly http://investigate-research.sellfile.ir/cat-41660-پایان+نامه.html monthly http://investigate-research.sellfile.ir/cat-41666-کارشناسی+ارشد.html monthly http://investigate-research.sellfile.ir/cat-41827-مدیریت.html monthly http://investigate-research.sellfile.ir/cat-41828-جامعه+شناسی.html monthly http://investigate-research.sellfile.ir/cat-41662-خلاصه+کتاب.html monthly http://investigate-research.sellfile.ir/cat-41663-پاورپوینت.html monthly http://investigate-research.sellfile.ir/cat-41667-اورجینال+انگلیسی.html monthly http://investigate-research.sellfile.ir/cat-41749-آموزش+نرم+افزار.html monthly http://investigate-research.sellfile.ir/cat-41897-سرگرمی.html monthly http://investigate-research.sellfile.ir/cat-42194-مقاله.html monthly http://investigate-research.sellfile.ir/cat-42195-مدیریت.html monthly http://investigate-research.sellfile.ir/cat-46082-استخدامی.html monthly